Betalingsvoorwaarden

Vergoeding van fysiotherapie                                                                                     De fysiotherapeut kan zonder verwijzing worden bezocht, om middels een screening te laten beoordelen of de klachten fysiotherapeutisch behandeld kunnen worden. We beginnen met een inventarisatie van de hulpvraag en kijken of er geen contra-indicaties zijn, daarna volgt het fysiotherapeutisch onderzoek. Wanneer het om een indicatie gaat die voorkomt op landelijke lijst van chronische aandoeningen is het wel verplicht een verwijzing van de huisarts of specialist te hebben.

Onze praktijk heeft, voor zover mogelijk, contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. In de praktijk en op onze site vindt u een lijst van tarieven die wij hanteren als u geen aanvullende verzekering hebt of als u het maximum aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering overschreden hebt.

U bent zelf verantwoordelijk hoeveel behandelingen u vergoed krijgt en hoeveel u verbruikt hebt, kijk dit dus goed na.

  • fysiotherapie wordt voor iedereen boven de 18 jaar, voor het grootste deel uit de aanvullende verzekeringen vergoed
  • de aanvullende verzekering heeft geen invloed op het eigen risico
  • het verplichte eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder
  • de fysiotherapie die onder de basisverzekering valt, dus alleen chronische indicaties vanaf de 21e behandeling 

Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten zijn andere regels ingesteld:

  • niet chronische aandoening: 18 behandelingen per indicatie per jaar, daarna vanuit de aanvullende verzekering. Aantal is afhankelijk van het pakket dat gekozen is.
  • behandelingen van aandoeningen uit de chronische lijst: een volledige dekking vanuit de basisverzekering mits medisch noodzakelijk

Vergoeding chronische aandoeningen 18 jaar en ouder:
De vergoeding van medisch noodzakelijke behandelingen voor chronische patiënten wordt vanaf de 21ste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld, dit valt in de regeling van het verplicht eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Wanneer u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste 20  behandelingen zelf betalen.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar heeft ontvangen. Op de website www. fysiotherapievergoeding.nl  staan de sites van alle verzekeraars genoemd, dus u kunt ook hier in zoeken naar de voorwaarden.

Onze betalingsvoorwaarden:                                                                                                  • De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de                                                      behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.                        • Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van een                                  behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter          hand gesteld.                                                                                                                    • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de                 behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen op de dag van     de afspraak zelf, behoudt de fysiotherapeut zich het recht het tarief van de                     voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt; dat wil zeggen dat         de verzekering deze kosten niet vergoedt!                                                                       • De declaraties van de fysiotherapeut worden rechtstreeks ingediend bij de                     zorgverzekeraar. Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd (bijvoorbeeld doordat u           geen aanvullende verzekering heeft), bent u verzekerd bij een verzekeraar waar wij       geen contract mee hebben afgesloten, of hebt u het maximaal aantal behandelingen     bereikt, dan gelden de praktijktarieven die via fysiotherapiepraktijk Schrooder bij u         geïnd worden. Hierbij geldt een betaling binnen 30 dagen.                                             • Zodra patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de                       verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te     brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt     berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.                                   • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd                               incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de             incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de                   buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.